माहितीचा अधिकार

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) अन्वये केलेली अंमलबजावणी

(स्वंयप्रेरेणेने प्रकट करावयाची माहिती)

१ ते १७ मुद्दे (१ जानेवारी २०२२)

अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग
2 ग्रामपंचायत विभाग
3 वित्त विभाग
4 शिक्षण विभाग - प्राथमिक
5 शिक्षण विभाग - माध्यमिक
6 समाज कल्याण विभाग
7 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग
8 कृषी विभाग
9 पशुसंवर्धन विभाग
10 महिला व बालकल्याण विभाग
11 बांधकाम विभाग - रत्नागिरी
12 आरोग्य विभाग
13 पाणी व स्वच्छता विभाग
14 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग
अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 पंचायत समिती मंडणगड
2 पंचायत समिती दापोली
3 पंचायत समिती खेड
4 पंचायत समिती चिपळूण
5 पंचायत समिती गुहागर
6 पंचायत समिती रत्नागिरी
7 पंचायत समिती संगमेश्वर
8 पंचायत समिती लांजा
9 पंचायत समिती राजापूर

१ ते १७ मुद्दे (१ जुलै २०२२)

अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 वित्त विभाग
2 कृषी विभाग
माहिती उपलब्ध नाही

१ ते १७ मुद्दे (जानेवारी २०२३ अखेर)

अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 बांधकाम विभाग - चिपळूण
2 बांधकाम विभाग - चिपळूण
3 वित्त विभाग
4 आरोग्य विभाग
माहिती उपलब्ध नाही

१ ते १७ मुद्दे (जुलै २०२३ अखेर)

अं.क्र.कार्यालयाचे नावडाऊनलोड
1 बांधकाम विभाग - चिपळूण
2 वित्त विभाग
3 आरोग्य विभाग
माहिती उपलब्ध नाही