मंडणगड - पंचायत समिती

श्री. रुपा मोघा दिघे

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02350-225228

दापोली - पंचायत समिती

श्री. प्रशांत जगन्नाथ राऊत

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02358-282028

श्रीम. सुवर्णा दिलीप बागल

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02358-202028

खेड - पंचायत समिती

श्री. गुरुनाथ यल्लाप्पा पारशे

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02356-263052

श्री. राजकुमार ‍त्रिंबक घावट

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02356-263052

चिपळूण - पंचायत समिती

श्रीम. सरिता जयवंत पवार

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02355-252028

श्री. अरुण गणपत जाधव

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02355-252028

गुहागर - पंचायत समिती

श्री. प्रकाश सखाराम भोसले

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02359-240225

रत्नागिरी - पंचायत समिती

श्री. तुकाराम भदू जाधव

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02352-222447

संगमेश्वर - पंचायत समिती

श्री. नरेंद्र सहदेव रेवंडकर

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02354-260028

श्री. चंद्रकांत राघो तांडेल

सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02354-260028

लांजा - पंचायत समिती

श्री. यशवंत शंकर भांड

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02351-230017

श्री. संतोष गंगाराम म्हेत्रे

प्र.सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02351-230017

राजापूर - पंचायत समिती

श्री. सागर बाळासाहेब पाटील

गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02353-222031

श्री. सुशांत एकल

प्र.सहा. गटविकास अधिकारी

संपर्क : 02353-222021