अं.क्र.योजनाकालावधीमाहिती
1 नलि‍का वि‍हि‍रीव्दारे पाणी पुरवठा व जलभंजन स्त्रोत बळकटीकरण करणे.-सदर योजनेव्दारे नवि‍न विंधन वि‍हि‍र खोदाई करून हातपंप बसवि‍ण्यात येतो.
2 विंधन वि‍हि‍रीवर वि‍द्युतपंप बसवि‍णे / हातपंपाचे वि‍द्युतपंपात रूपांतर करणे.-सदर योजनेव्दारे उच्चक्षमतेच्या नलि‍का विंधन वि‍हि‍रीवर वि‍द्युतपंप बसवुन लघू नळ पाणी पुरवठा योजना करण्यात येते. तसेच उच्चक्षमतेच्या नलि‍का विंधन वि‍हि‍रीवरील हातपंपाचे वि‍द्युत पंपात रूपांतर करण्यात येते.
अं.क्र.पदांचे नावमंजुर पदेभरलेली पदेरिक्त पदे
1 उपअभियंता यांत्रिकी110
2 कनिष्ठ अभियंता101
3 वरिष्ठ सहायक110
4 कनिष्ठ सहायक110
5 सहायक आवेदक211
6 यांत्रिकी101
7 वायूसांपडिक चालक202
8 रिगमन101
9 जॅक हॅमर डिलर101
10 वाहन चालक110
11 मदतनीस110
12 परिचर / शिपाई101
13 कनिष्ठ अभियंता - हातपंप/विज पंप देखभाल दुरुस्ती101
14 यांत्रिकी - हातपंप/विज पंप देखभाल दुरुस्ती321
15 वाहन चालक - हातपंप/विज पंप देखभाल दुरुस्ती220
16 मदतनीस - हातपंप/विज पंप देखभाल दुरुस्ती211
माहिती उपलब्ध नाही
नाव :
पदनाम :
मोबाईल नंबर :
विषय :
अर्जाचा तपशील :