अं.क्र. कार्यालयाचे नाव अधिकाऱ्याचे नाव पद दूरध्वनी क्र. ई-मेल
1. जि. प. रत्नागिरी मा. श्री. कीर्ती किरण पुजार मुख्य कार्यकारी अधिकारी 02352-350700, 02352-222386 ceozprtg[at]gmail[dot]com / ceozp[dot]ratnagiri[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
2. जि. प. रत्नागिरी मा.श्री. पी. डी. यादव अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी 02352-350701 addceozprtg[at]gmail[dot]com
2. जि. प. रत्नागिरी श्री. श्रीकांत ज्ञानोबा हावळे(प्र.) प्रकल्प संचालक,जि.ग्रा.वि.यं. 02352-350704 drdartnagiri[at]gmail[dot]com
4. वित्त विभाग जि. प. रत्नागिरी श्री. एस. बी. शेळके मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी 02352-350708 cafozpratnagiri[at]gmail[dot]com
5. सामान्य प्रशासन विभाग, जि. प. रत्नागिरी मा.श्री. व्ही.एल. जाधव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) अतिरीक्त 02352-350702 dyceogad08[at]gmail[dot]com
6. ग्रामपंचायत विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्री. आर. बी. देसाई उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम) 02352-350703 vprtn[at]yahoo[dot]in
7. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्री. आर. बी. देसाई उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.) (प्रभारी) 02352-220341 sbmzpratnagiri[at]gmail[dot]com
8. महिला एवं बालकल्याण विभाग जि. प. रत्नागिरी श्री. श्रीकांत ज्ञानोबा हावळे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा .क.) 02352-350712 mbkrtn[at]gmail[dot]com
9. प्राथमिक-शिक्षण विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्रीम. एस . एस . सावंत शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) 02352-350706 edu[dot]prm[at]rediffmail[dot]com
eoprirat[at]gmail[dot]com
10. माध्यमिक-शिक्षण विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्रीम. एस . एस . सावंत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 02352-222425 eosecratnagiri[at]gmail[dot]com
12. कृषी विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्री. ए. ए. शेंडे कॄषि विकास अधिकारी 02352-350711 adortn296[at]gmail[dot]com
13. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्रीम. एम. ए. पाटील कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु) 02352-350713 eebnratnagiri[at]gmail[dot]com
14. आरोग्य विभाग, जि. प. रत्नागिरी डॉ. ए. ए. आठल्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी 02352-350717 dhozpratnagiri[at]gmail[dot]com
15. पशुसंवर्धन विभाग, जि. प. रत्नागिरी डॉ. रामचंद्र पांडुरंग नरुटे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 02352-350715 dahoratnagiri[at]gmail[dot]com
16. समाज कल्याण विभाग, जि. प. रत्नागिरी श्री. जे.पी.जाधव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 02352-350705 dswo[dot]zprtn[at]gmail[dot]com
17. बांधकाम विभाग - रत्नागिरी, जि. प. रत्नागिरी श्री. एम. के.पाटील कार्यकारी अभियंता(बांधकाम) 02352-350716 ee_wd_rtnzp[at]yahoo[dot]in
18. बांधकाम विभाग - चिपळूण, जि. प. रत्नागिरी श्री.ए.पी.बोरसे(प्र.) कार्यकारी अभियंता(बांधकाम) 02352-350714 eezpchiplun[at]gmail[dot]com
19. रोजगार हमी योजना, जि. प. रत्नागिरी श्री. टि.बी. जाधव गट विकास अधिकारी (मनरेगा) 02352-222002 rtnmregs[at]gmail[dot]com
अं.क्र. कार्यालयाचे नाव अधिकाऱ्याचे नाव पद दूरध्वनी क्र. ई-मेल
1. पंचायत समिती चिपळूण श्रीम. श्री. यु. बी. पाटील गट विकास अधिकारी 02355-252028 ps28chiplun[at]gmail[dot]com
2. पंचायत समिती दापोली श्री. जी.के.मंडलीक गट विकास अधिकारी 02358-282028 bdo[dot]dapoli[at]rediffmail[dot]com / panchayatsamitidapoli[at]gmail[dot]com
3. पंचायत समिती गुहागर श्री. पी. पी. केळसकर सहाय्यक गटविकास अधिकार 02359-240225 bdoguhagar[at]yahoo[dot]com / bdoguhagar111[at]gmail[dot]com
4. पंचायत समिती खेड श्री. वाय. एस. भांड गट विकास अधिकारी 02356-263052 panchayatsamitikhed[at]gmail[dot]com
5. पंचायत समिती लांजा श्री. एस. जी. म्हेत्रे गट विकास अधिकारी 02351-230017 bdopslanja[at]gmail[dot]com
6. पंचायत समिती मंडणगड श्री. व्ही. एम. जाधव(प्रभारी) गट विकास अधिकारी 02350-225228 bdomanadangad[at]gmail[dot]com
7. पंचायत समिती राजापूर श्री. टी. बी. जाधव गट विकास अधिकारी 02353-222031 bdorajapurps[at]gmail[dot]com
8. पंचायत समिती रत्नागिरी श्री. जे. पी. जाधव गट विकास अधिकारी 02352-222447 bdortn[at]gmail[dot]com
9. पंचायत समिती संगमेश्वर देवरूख श्री. बी. बी. चौगुले गट विकास अधिकारी 02354-260028 bdosangmeshwar[at]gmail[dot]com / bdo_devrukh[at]rediffmail[dot]com
अं.क्र. कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्र. ई-मेल तालूका आरोग्य अधिकारी कार्यालय‍
कनिष्ठ सहाय्यकाचे नांव व मोबाईल नं.
तालुका आरोग्य अधिकारी मंडणगड 02350-225924 mandangad[dot]ratnagiri[at]gmail[dot]com श्रीम.केंद्रे - 7588696718
पणदेरी 02350-229388 panderi[dot]mandangad[dot]rtn[at]gmail[dot]com
देव्हारे 224307 devhare[dot]mandangad[dot]rtn[at]gmail[dot]com
कुंबळे 02350-222094 kumble[dot]mandangad[dot]rtn[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी दापोली 02358-280731 thodapoli[dot]ratnagiri2016[at]gmail[dot]com श्री.गणेश जाधव - 9158512942
आंजर्ला 234398 anjarla[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
केळशी 287206 kelashi[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
आसूद 234646 asud[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
दाभोळ 248559 dabhol[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
साखळोली 287901 sakhaloli[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
उंबर्ले 203833 umbarle[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१० फणसू 285571 phanasu[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
११ पिसई 203738 pisai[dot]dapoli[dot]rtn[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी खेड 02356-264777 khed[dot]ratnagiri[at]gmail[dot]com श्री.कदम - 9767583513
१२ कोरेगाव 257493 koregaon[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१३ फुरुस 265563 furus[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१४ आंबवली 266057 ambavali[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१५ तळे 202401 tale[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१६ शिव बु 262047 shiv[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१७ लोटे 272853 lote[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१८ तिसंगी 267706 tisangi[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
१९ वावे 274017 wave[dot]khed[dot]rtn[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी गुहागर 02359-240945 guhagar[dot]ratnagiri02[at]gmail[dot]com श्री.धामणस्कर - 9921252357
२० हेदवी 243620 hedvi[dot]guhagar[at]gmail[dot]com
२१ चिखली 244454 chikhali[dot]guhagar[at]gmail[dot]com
२२ तळवली 247258 talawali[dot]guhagar[at]gmail[dot]com
२३ कोळवली 202713 kolawali[dot]guhagar[at]gmail[dot]com
२४ आबलोली 245244 aabaloli[dot]guhagar[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी चिपळूण 02355-250574 tho[dot]chiplun2018[at]gmail[dot]com श्रीम.रसाळ - 9028490119
२५ रामपूर 238505 rampur[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
२६ खरवते 205632 kharawate[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
२७ कापरे 205597 kapare[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
२८ शिरगाव 230202 shirgaon[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
२९ दादर 233542 dadar[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३० अडरे 239015 adare[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३१ सावर्डे 264066 sawarde[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३२ फुरुस 226101 furus[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३३ वहाळ 247019 wahal[dot]chiplun[dot]rtn[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी संगमेश्वर 02354-260655 thozpsangmeshwar[at]gmail[dot]com श्री.राजापूरकर - 968908293
३४ माखजन 285243 makhajan[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३५ वांद्री 204255 vandri[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३६ निवे खुर्द 263255 -
३७ साखरपा 268240 sakharpa[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३८ सायले 263888 sayale[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
३९ फुणगुस 266705 phungus[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४० धामापुर 265971 dhamapur[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४१ कोंडउमरे 204345 kondumare[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४२ बुरंबी 267726 burambi[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४३ कडवई 275242 kadawai[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४४ देवळे 269255 devale[dot]sangmeshwar[dot]rtn[at]gmail[dot]com
ततालुका आरोग्य अधिकारी रत्नागिरी 02352-226813 ratnagiri[dot]ratnagiri[at]gmail[dot]com श्री.कोरगांवकर - 9975354259
४५ मालगुंड 235205 malgund[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४६ पावस 237330 Pawas[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४७ कोतवडे 240009 Kotawade[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४८ चांदेराई 245419 Chanderai[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
४९ वाटद 243475 watad[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५० जाकादेवी 241205 jakadevi[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५१ खानु 249253 Khanu[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५२ हातखंबा 246450 hatkhamba[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com
ततालुका आरोग्य अधिकारी लांजा 02351-230113 lanja[dot]ratnagiri[dot]rtn[at]gmail[dot]com श्रीम.सप्रे - 9637525200
५३ भांबेड 231538 bhambed[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५४ साटवली 234633 satwali[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५५ वाडीलिंबू 204904 wadilimbu[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५६ जावडे 695583 jawade[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५७ रिंगणे 236566 ringane[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
५८ शिपोशी 234004 shiposhi[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
तालुका आरोग्य अधिकारी राजापूर 02353-222004 rajapur[dot]ratnagiri[at]gmail[dot]com श्री.एन.बी.पाटील - 9689687122
५९ करककारवली 203206 karakkarwali[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६० फुपेरे 229353 phupere[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६१ जवळेथर 203566 jawlethar[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६२ जैतापूर 224234 jaitapur[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६३ ओणी 228276 oni[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६४ कुभवडे 200757 solgaon[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६५ सोलगाव 220223 jawade[dot]lanja[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६६ धारतळे 205530 dhartale[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com
६७ केळवली 229676 kelwali[dot]rajapur[dot]rtn[at]gmail[dot]com