जि.प.रत्नागिरी

सन्मा. श्री. कीर्ती किरण पुजार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जि.प.रत्नागिरी

संपर्क : 2352222386

जि.प.रत्नागिरी

मा.श्री. पी. डी. यादव

अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जि.प.रत्नागिरी

संपर्क : 02352271659

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

मा. श्री. एस. डी. हावळे

प्रकल्प संचालक,जि.ग्रा.वि.यं.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

संपर्क : 2352222530

सामान्य प्रशासन

मा.श्री. व्ही. एल. जाधव

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)

संपर्क : 02352-350702

ग्रामपंचायत विभाग

श्री. आर. बी. देसाई

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम)

संपर्क : 02352-350703

अर्थ विभाग

श्री. यु. एच. सुर्वे

मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी

संपर्क : 02352-350708

पाणी व स्वच्छता विभाग

श्री. आर. बी. देसाई

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.)(प्रभारी)

संपर्क : 02352-220341

महिला व बालकल्याण विभाग

श्री. श्रीकांत ज्ञानोबा हावळे

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा .क.)

संपर्क : 02352-350712

प्राथमिक शिक्षण

श्री.के. ए. लोहार

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

संपर्क : 02352-350706

माध्यमिक शिक्षण

श्रीम. एस . एस . सावंत

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

संपर्क : 2352222425

कृषी विभाग

श्री. ए. ए . शेंडे

कॄषि विकास अधिकारी

संपर्क : 02352-350711

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

श्रीम. एम. ए. पाटील

कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)

संपर्क : 02352-350713

आरोग्य विभाग

डॉ. ए. ए. आठल्ये

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

संपर्क : 02352-350717

पशुसंवर्धन विभाग

डॉ. रामचंद्र पांडुरंग नरुटे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

संपर्क : 02352-350715

समाज कल्याण विभाग

श्री. जे. पी. जाधव

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

संपर्क : 02352-350705

बांधकाम विभाग - रत्नागिरी (रत्नागिरी/संगमेश्वर/लांजा/राजापूर)

श्री. एम. के.पाटील

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

संपर्क : 02352-350716

बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)

श्री. अ. पु. बोरसे

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)

संपर्क : 02352-350714