जि.प.रत्नागिरी

सन्मा. डॉ. इंदुराणी जाखड

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जि.प.रत्नागिरी

संपर्क : 2352222386

जि.प.रत्नागिरी

मा.श्री. पी. डी. यादव

अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जि.प.रत्नागिरी

संपर्क : 02352271659

जि.प.रत्नागिरी

मा. श्रीम. नंदिनी घाणेकर

प्रकल्प संचालक,जि.ग्रा.वि.यं.

जि.प.रत्नागिरी

संपर्क : 2352222530

अर्थ विभाग

श्री. एस. एस. शिंदे

मुख्य लेखा.व वित्त. अधिकारी (प्रभारी)

संपर्क : 02352222427

सामान्य प्रशासन

श्री. एन. एस. रेवंडकर

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)(प्रभारी)

संपर्क : 2352222428

ग्रामपंचायत विभाग

श्री. एस. बी. पाटील

(प्रभारी) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्राम)

संपर्क : 02352222591

पाणी व स्वच्छता विभाग

श्री. डि. एस. परवडी

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पा.व स्व.)(प्रभारी)

संपर्क : 02352-220341

महिला व बालकल्याण विभाग

श्री. वाय . आर. जवादे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(म.बा.क)

संपर्क : 02352-222484

प्राथमिक शिक्षण

श्रीमती. एन. बी. वाघमोडे

(प्रभारी) शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

संपर्क : 2352222576

माध्यमिक शिक्षण

श्रीमती. एन. बी. वाघमोडे

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

संपर्क : 2352222425

कृषी विभाग

श्री. ए. ए . शेंडे

कॄषि विकास अधिकारी

संपर्क : 2352224627

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

श्री. वि .सी. उपाध्ये

प्रभारी कार्यकारी अभियंता (ग्रापापु)

संपर्क : 2352222226

आरोग्य विभाग

डॉ. ए. ए. आठल्ये

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

संपर्क : 2352221403

पशुसंवर्धन विभाग

श्री. डि. एस. जगदाळे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (प्रभारी)

संपर्क : 2352256107

समाज कल्याण विभाग

श्री. एस. एस. चिकणे

(प्रभारी) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी

संपर्क : 2352222391

बांधकाम विभाग - रत्नागिरी

श्री. आर . बी . मठपती

कार्यकारी अभियंता(बांधकाम)

संपर्क : 02352-222242

बांधकाम विभाग - चिपळूण

श्री. ए. के. तासगावे

(प्रभारी) कार्यकारी अभियंता(बांधकाम)

संपर्क : 02352-222368

रोजगार हमी योजना

श्री. वि. टी. पोकळे

प्रभारी - गट विकास मनरेगा तथा कृषी अधिकारी

संपर्क : 02352-222002