अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासनआयबीपीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्राप्त वेळापत्रक व अद्यापपर्यंत वेळापत्रक अप्राप्त सवार्गाची माहिती.. 10/11/2023901KB
2 महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनासाधन व्यक्तींचे नियुक्तीबाबत01/10/20233566KB
3 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ च्या अनुषंगाने जाहीर निवेदन11/09/20233243KB
4 सामान्य प्रशासनमार्च २०१९ च्या भरतीच्या अनुषंगाने जाहीर प्रकटन11/09/20232683KB
5 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत सरळसेवा भरती पदनिहाय व प्रवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती05/09/202341KB
6 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र झाडगाव व कोंकणनगर येथील कंत्राटी पदभरती २०२३-२४ संवर्गनिहाय हरकतीसाठी यादी28/08/20235436KB
7 सामान्य प्रशासनशुध्दीपत्रक क्र. २ – जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट क संवर्गांतील रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी प्रसिध्द करणेत आलेल्या जाहिरातीतील Application Link मधील सुधारणाबाबत.25/08/20233548KB
8 सामान्य प्रशासनशुद्धिपत्रक - जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट - क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिराती तील "औषध निर्माण अधिकारी " संवर्गाचे भरावयाच्या प्रवर्गाबाबत..14/08/20234901KB
9 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद, रत्नागिरी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात जाहिरात क्रमांक:- 01/202304/08/20237800KB
10 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक 31.07.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची प्रतिक्षा यादी.02/08/202314914KB
11 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र झाडगाव व कोकणनगर येथे कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन २०२३-२४13/07/20233094KB
12 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 संवर्ग निहाय पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .28/06/20233458KB
13 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 संवर्ग निहाय पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .26/06/20233131KB
14 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 अंतर्गत संवर्ग निहाय हरकती यादी प्रसिध्द करणेबाबत.20/06/20235015KB
15 सामान्य प्रशासनदिनांक ३१.०५.२०२३ अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण, अपात्र अर्जांची अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत..01/06/20237104KB
16 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 अंतर्गत संवर्ग निहाय हरकती यादी प्रसिध्द करणेबाबत.15/06/20232304KB
17 पाणी व स्वच्छता विभागJJM अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात बह्यास्थ यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्द करून देणे बाबत15/06/20231432KB
18 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन 2023-2419/05/2023660KB
19 आरोग्य विभाग १५ वा वित्त आयोग, राष्ट्रिय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन २०२३-२४04/05/20231693KB
20 सामान्य प्रशासनदिनांक ३१.०३.२०२३ अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षायादी19/04/20236846KB
21 कृषी विभाग ०१ मेगा वॅट क्षमतेच्या प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी प्रकल्पासाठी EXPRESSION OF INTEREST सल्लागारांचे गुणात्मक तक्ता12/04/2023351KB
22 कृषी विभाग ०१ मेगा वॅट क्षमतेच्या प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी प्रकल्पासाठी EXPRESSION OF INTEREST सल्लागार नेमणेबाबत.01/04/2023403KB
23 कृषी विभाग EXPRESSION OF INTEREST EOI FOR Selection of Project Management Consultancy firm for setting up of Grid Connected unipolar tracked with seasonal tilt mechanism at Village Golap, Ratnagiri31/03/2023876KB
24 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता हरकती नंतर अंतरिम यादी09/03/20232265KB
25 प्राथमिक शिक्षण आर. टी..आई. २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश सन २०२३-२४ जिल्हा रत्नागिरी01/03/20231024KB
26 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी मंजूर पदाच्या दीड पट उमेदवारांची यादी03/03/20232764KB
27 पाणी व स्वच्छता विभागजल जीवन मिशन कार्यक्रमातंर्गत फोमशीट फलक तयार करणे व बसविणे चे दरपत्रक मागविणेबाबत01/03/20231478KB