अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी20/09/20222326KB
2 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, पुणस ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223186KB
3 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, गवाणे ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223188KB
4 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा, आसगे ता. लांजा जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223215KB
5 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा नं. 2, टेंभ्ये ता. जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण विरहीत सौर विदयुत संच 6 तास बॅक अप आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223309KB
6 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा नं. 1, टेंभ्ये ता. जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण विरहीत सौर विदयुत संच 6 तास बॅक अप आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223309KB
7 कृषी विभाग जिल्हा परिषद, बांधकाम उपविभाग, राजापूर कार्यालय सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच अग्नीरोधकासह आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223184KB
8 कृषी विभाग जिल्हा परिषद शाळा, लांजा नं.5 ता. लांजा, जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223191KB
9 कृषी विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उत्कर्ष, कुंवारबांव ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223192KB
10 कृषी विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पानवल ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223183KB
11 कृषी विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा केळये, ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223184KB
12 कृषी विभाग जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आदर्श वसाहत कारवंचवाडी नं.2 ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223184KB
13 कृषी विभाग कलानगर नळपाणी योजना ग्रामपंचायत वेळवी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223164KB
14 कृषी विभाग सायटेवाडी नळपाणी योजना ग्रामपंचायत कार्यालय ताडील सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223161KB
15 कृषी विभाग वेळवी नळपाणी योजना ग्रामपंचायत वेळवी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223159KB
16 कृषी विभाग तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. मुख्य विहिर , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223158KB
17 कृषी विभाग तालुका फळरोपटिका, हातखंबा झारेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. कार्यालय , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223184KB
18 कृषी विभाग तालुका फळरोपटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे. बोअरवेल नं.1, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223179KB
19 कृषी विभाग तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. बोअरवेल नं.2, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223309KB
20 कृषी विभाग श्री.स्वामी विवेकानंद विदयार्थी वस्तीगृह झाडगाव, ता.जि.रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223184KB
21 कृषी विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाभोळ पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. हॉस्पीटल इमारत, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223173KB
22 कृषी विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिसई पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223181KB
23 कृषी विभाग फलोत्पादन रोपवाटिका पोमेंडी शेततळे सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223182KB
24 कृषी विभाग तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. शेततळे न.1, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223312KB
25 कृषी विभाग ग्रा.पं.शिरगांव ता. जि. रत्नागिरी येथील इमारतीकरीता पारेषण संलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223183KB
26 कृषी विभाग ग्रामपंचायत नाचणे, ता.जि.रत्नागिरी च्या आवारातील शासकिय इमारतीकरीता पारेषण सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223160KB
27 कृषी विभाग तालुका फळरोपवाटिका, हातखंबा झरेवाडी सौर पारेषण विरहित सौर पंप बसविणे. शेततळे न.2, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223311KB
28 कृषी विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र केळशी पारेषण विरहित सौर विदयुत संच आस्थापित करणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223285KB
29 कृषी विभाग प्राथमिक आरोग्य केंद्र दाभोळ पारेषण सलग्न सौर विदयुत संच आस्थापित करणे. कार्यालयीन इमारत, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223180KB
30 कृषी विभाग फलोत्पादन रोपवाटिका पोमेंडी मुख्य विहिर सौर पारेषण संलग्न विदयुत संच बसविणे , जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमांतर्गत सौर उपकरणे आस्थापित करण्यासाठी निविदा दरपत्रक पद्धतीने मागविणे बाबत , कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी19/09/20223154KB
31 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी16/09/2022120KB
32 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/09/2022121KB
33 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/09/2022113KB
34 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५३ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी13/09/2022123KB
35 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.07.2022 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी13/09/20224480KB
36 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी08/09/2022133KB
37 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी06/09/2022107KB
38 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ५०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी01/10/2022117KB
39 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी29/08/2022109KB
40 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी27/08/2022116KB
41 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/08/2022135KB
42 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/08/2022128KB
43 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/08/2022129KB
44 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी24/08/2022131KB
45 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/2022119KB
46 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/2022111KB
47 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी18/08/2022120KB
48 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ४०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी17/08/2022122KB
49 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३९/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी17/08/2022126KB
50 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३८/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी13/08/2022109KB
51 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३७/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/2022124KB
52 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३६/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/2022121KB
53 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/08/2022120KB
54 आरोग्य विभाग १५ वा वित्त आयोग करिता स्टाफ नर्स पदासाठी कौशल्य चाचणी पुढे ढकलणेत आले बाबत जाहीर सूचना, सन २०२२-२३11/08/2022495KB
55 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३४/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी10/08/2022121KB
56 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३३/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी10/08/2022127KB
57 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १५ वा वित्त आयोग करीता स्टाफ नर्स पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी,आरोग्य विभाग, सन २०२२-२३08/08/20221039KB
58 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रत्नागिरी अंतर्गत पदभरती सन २०२२-२३08/08/2022929KB
59 प्राथमिक शिक्षण शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची भरती: परीक्षेस पात्र उमेदवारची अंतिम यादी व वेळापत्रक , सन २०२२-२३ , शिक्षण विभाग- प्राथमिक, जिल्हा परिषद रत्नागिरी.05/08/20221106KB
60 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३२/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी08/08/2022125KB
61 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३१/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी05/08/2022123KB
62 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक ३०/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी04/08/2022126KB
63 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक २९ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी26/07/2022128KB
64 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक २८ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी25/07/2022116KB
65 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक २७ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी21/07/2022135KB
66 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक २६ /२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/07/2022127KB
67 आरोग्य विभाग १५ वित्त आयोग पदभरती २०२२-२३ प्राप्त अर्जाची यादी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी15/07/20221786KB
68 आरोग्य विभाग शीत साखळी तंत्रज्ञ पदभरती २०२२-२३ , आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/07/20224970KB
69 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागई- निविदा सूचना क्रमांक २५/२०२२-२०२३, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी30/06/2022122KB
70 आरोग्य विभाग 15 वा वित्त आयोग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन 2022-2331/05/2022416KB
71 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी सर्वेक्षण करणे , अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे , तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता घेणे व कार्यारंभ आदेश निर्गमीत करणेसाठी तांत्रिक सल्ला व सहाय्य प्रदान करणे इत्यादीकामांसाठी तांत्रिक सल्लागार संस्था यांचे पॅनल तयार करणेसाठी आवेदन पत्र मागविण्याबाबत06/05/2022120KB
72 ग्रामपंचायत विभागव्हायब्रंट ग्रामसभा आणि पंचायतराज यंत्रणेमार्फत प्रस्तावित शाश्वत विकासाच्या ध्येयांची निवड22/04/20221765KB
73 प्राथमिक शिक्षण रत्नागिरी जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत रिक्त असणाऱ्या डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदांच्या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.25/03/20222145KB
74 प्राथमिक शिक्षण सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत ICT उपक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी संगणक प्रयोगशाळांची निर्मिती करीता आवश्यक असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तु व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रक21/03/20224239KB
75 पाणी व स्वच्छता विभागस्वच्छ भारत मिशन ग्रा. टप्पा-2 अंतर्गत रत्नागिरी जिल्हयात सन 2021-22 व 2022-23 साठी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प कामाकरिता सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रके व प्रस्ताव तयार करणे, आराखडे तयार करणे, पर्यवेक्षण करणे व तांत्रिक सल्ला/ सहाय्य प्रदान करण्यासाठी संस्थेची निवड करणे.25/02/2022131KB
76 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वर्ग १ / वर्ग २ पदावर सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंता मधून नेमणुका, ग्रामीण पाणी पुरवठा जि. प. रत्नागिरी18/02/20221858KB
77 प्राथमिक शिक्षण सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत ICT उपक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी संगणक प्रयोगशाळांची निर्मिती करीता आवश्यक असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तु व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणे.31/01/20224252KB
78 आरोग्य विभाग रत्नागिरी जिल्हापरिषद रत्नागिरी अंतर्गत परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी यांचा समुपदेशन कार्यक्रम सोमवार दिनांक 17/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/01/2022888KB
79 समाज कल्याण विभाग कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकल कलावंत वैयक्तिक व समूह/फड/ पथक संस्थांना शासकीय अर्थसहाय्य देणेबाबत07/01/20221109KB
80 सामान्य प्रशासनदिनांक 30.12.2021 रोजीचे अनुकंपा समुपदेशन अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गांचे नियुक्ती आदेश06/01/2022389KB
81 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 30.11.2021 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची प्रतिक्षा यादी17/12/20216207KB
82 प्राथमिक शिक्षण कंत्राटी तत्वावर शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर पद भरती01/12/2021287KB
83 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.8.2021 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षायादी18/10/20215742KB
84 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणे कामाच्या निविदेचा कालावधी दिनांक 24/09/2021 ते 30/09/2021 पर्यंत वाढविणेबाबत..24/09/20211329KB
85 कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 -2207/09/2021636KB
86 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदेस मुदतवाढ देणेबाबत दिनांक ०९/०९/२०२१ ते १४/०९/२०२१09/09/20211123KB
87 आरोग्य विभाग कंत्राटी तत्वावर एमबीबीएस/बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी पद भरती03/08/2021871KB
88 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी, अंतर्गत जलजीवन मिशन करिता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून कंत्राटी अभियंता स्थापत्य नेमणे02/07/20211338KB
89 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे वकील पॅनेल गठीत करणेसाठी जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत06/05/2021356KB
90 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.10.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतिम यादी10/10/20204860KB
91 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.08.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी.18/09/20209539KB
92 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतरिम यादी01/08/20209454KB
93 सामान्य प्रशासनजिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया, बदलीपात्र शिक्षक याद्या आणि रिक्त पदे01/08/2020248KB