अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती -2023 - सुधारित आदेश
#
13/06/20241347KB View
2 जिल्हा परिषद रत्नागिरी कनिष्ठ लेखाधिकारी पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम वाढीव निवड सूची
#
13/06/2024293KB View
3 जिल्हा परिषद रत्नागिरी परीक्षा केंद्रावर विशेषतः महिला उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना
#
13/06/2024629KB View
4 जिल्हा परिषद रत्नागिरी ZP call letter live link for the 2023 exams
https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/oecla_sep23/login.php?appid=f0bd2b03818a5edbf901626978e53c04
11/06/2024  View
5 जिल्हा परिषद रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत IBPS कंपनी मार्फत आयोजित ऑनलाईन परीक्षांबाबत महत्त्वाची सूचना
#
11/06/2024373KB View
6 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती 2023, जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडील कनिष्ठ अभियंता पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची
#
11/06/202410192KB View
7 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती 2023, जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची
#
11/06/202410147KB View
8 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - औषध निर्माण अधिकारी
#
06/06/2024396KB View
9 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - पर्यवेक्षिका ICDS
#
06/06/2024202KB View
10 जिल्हा परिषद रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या चार संवर्गाच्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत महत्त्वाची सूचना.
#
03/06/20242105KB View
11 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद पदभरती 2023 अंतर्गत ऑनलाईन परीक्षा होणे बाकी असलेल्या उर्वरीत संवर्गाचे आय.बी.पी.एस.कंपनीकडून प्राप्त झालेले ऑनलाईन परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक
*
22/05/2024225KB View
12 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या नियुक्ती आदेशासंबंधित शुद्धिपत्रक.
#
16/03/2024221KB View
13 जिल्हा परिषद रत्नागिरी कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड यादीतील समाविष्ट उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्याबाबत.
#
15/03/2024553KB View
14 जिल्हा परिषद रत्नागिरी वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम वाढीव निवड सूची.
#
15/03/2024239KB View
15 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20241824KB View
16 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदाची अंतिम व प्रतीक्षा निवड यादी.
#
15/03/2024510KB View
17 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाची अंतिम निवड यादी.
#
15/03/20242316KB View
18 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20241840KB View
19 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20241174KB View
20 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
#
15/03/2024236KB View
21 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20241165KB View
22 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
#
15/03/2024222KB View
23 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
#
15/03/2024395KB View
24 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20243630KB View
25 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20241694KB View
26 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
#
15/03/2024441KB View
27 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.
#
15/03/20245584KB View
28 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.
#
15/03/2024544KB View
29 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक.
#
13/03/2024236KB View
30 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ग्रा.पा.पु./बांधकाम विभाग
#
12/03/2024294KB View
31 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या लघुलेखक उच्चश्रेणी या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.
#
29/02/2024626KB View
32 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची व कागदपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक सूचना.
#
27/02/20241519KB View
33 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.
#
26/02/2024956KB View
34 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ आरेखक व लघुलेखक उच्चश्रेणी या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.
#
23/02/2024988KB View
35 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
23/02/2024161KB View
36 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
23/02/20241058KB View
37 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
22/02/2024704KB View
38 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ लेखाधिकारी पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
22/02/2024215KB View
39 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ सहाय्यक
#
21/02/20241348KB View
40 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- वरिष्ठ सहाय्यक
#
21/02/2024145KB View
41 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची..
#
20/02/2024828KB View
42 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- पशुधन पर्यवेक्षक
#
16/02/2024160KB View
43 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ आरेखक
#
16/02/2024152KB View
44 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - कनिष्ठ लेखाधिकारी.
#
15/02/2024132KB View
45 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- लघुलेखक उच्च श्रेणी
#
12/02/2024139KB View
46 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
07/02/2024457KB View
47 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
07/02/2024484KB View
48 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
07/02/2024412KB View
49 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषि पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.
#
07/02/2024345KB View
50 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.
#
07/02/20241051KB View
51 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी कृषी
#
20/01/2024215KB View
52 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी
#
20/01/2024191KB View
53 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - आरोग्य पर्यवेक्षक
#
20/01/2024127KB View
54 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - वरीष्ठ सहाय्यक लेखा
Combined Merit List
17/01/2024180KB View
55 जिल्हा परिषद रत्नागिरी आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद
*
12/12/2023671KB View
56 जिल्हा परिषद रत्नागिरी आय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद - दि. १७/११/२०२३, २०/११/२०२३ व २३/११/२०२३
https://www.zpratnagiri.org/1/Advertise/ibpsnewshedule.pdf
10/11/2023901KB View
57 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी कडील गट-क पदभरती 2023 परीक्षेची Mock Link
https://www4.digialm.com//OnlineAssessment/index.html?167@@M301
02/10/2023  View
58 जिल्हा परिषद रत्नागिरी Information handout for online examination for recruitment of various posts
#
30/09/20232161KB View
59 जिल्हा परिषद रत्नागिरी विविध पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधित माहिती पुस्तिका
#
30/09/20232157KB View
60 जिल्हा परिषद रत्नागिरी ZP call letter live link for the 2023 exams
http://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/oecla_sep23/login.php?appid=f0bd2b03818a5edbf901626978e53c04
30/09/2023  View
61 जिल्हा परिषद रत्नागिरी सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ च्या अनुषंगाने जाहीर निवेदन
https://www.zpratnagiri.org/1/Advertise/nivedn.pdf
11/09/20233243KB View
62 जिल्हा परिषद रत्नागिरी मार्च २०१९ च्या भरतीच्या अनुषंगाने जाहीर प्रकटन
https://www.zpratnagiri.org/1/Advertise/praktn.pdf
11/09/20232683KB View
63 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत सरळसेवा भरती पदनिहाय व प्रवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती
#
05/09/202341KB View
64 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शुध्दीपत्रक क्र. २ – जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट क संवर्गांतील रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी प्रसिध्द करणेत आलेल्या जाहिरातीतील Application Link मधील सुधारणाबाबत.
https://www.zpratnagiri.org/1/RecruitmentAdvertise/4.pdf
25/08/20233548KB View
65 जिल्हा परिषद रत्नागिरी Corrigendum No. 2 – Regarding amendment of the Application Link in the advertisement published for filling the Group C category vacancies under Zilla Parishad Ratnagiri through direct service.
https://www.zpratnagiri.org/1/RecruitmentAdvertise/5.pdf
25/08/20233548KB View
66 जिल्हा परिषद रत्नागिरी शुद्धिपत्रक - जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट - क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिराती तील quot;औषध निर्माण अधिकारी quot; संवर्गाचे भरावयाच्या प्रवर्गाबाबत
https://www.zpratnagiri.org/1/RecruitmentAdvertise/3.pdf
12/08/20234901KB View
67 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी गट-क सरळसेवा पदभरती २०२३ जाहिरात
https://www.zpratnagiri.org/1/Advertise/zprtnbharti.pdf
04/08/2023  View
68 जिल्हा परिषद रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी गट-क सरळसेवा पदभरती २०२३ अर्ज सादरीकरण लिंक
https://ibpsonline.ibps.in/zpvpjun23/
04/08/2023  View