अं.क्र.उपक्रमविभाग / तपशील 
1 ई-टपालसामान्य प्रशासन विभाग Link
2 दिव्यांग सांगतीसमाज कल्याण विभाग Link
3 इंटिलिजंट काम व्यवस्थापन प्रणालीबांधकाम विभाग Link
4 जिल्हा परिषद रत्नागिरी ओळखपत्र प्रणालीसामान्य प्रशासन विभाग Link