महत्वाची माहिती

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 सामान्य प्रशासनपरीक्षा केंद्रावर विशेषतः महिला उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना13/06/2024629KB
2 अर्थ विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम वाढीव निवड सूची13/06/2024293KB
3 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती -2023 - सुधारित आदेश13/06/20241347KB
4 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती 2023 जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडील कनिष्ठ अभियंता पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची11/06/202410192KB
5 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी पदभरती 2023 जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची11/06/202410147KB
6 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.05.2024 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची प्रतिक्षायादी11/06/20242072KB
7 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत IBPS कंपनी मार्फत आयोजित ऑनलाईन परीक्षांबाबत महत्त्वाची सूचना11/06/2024373KB
8 महिला व बालकल्याण विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - पर्यवेक्षिका ICDS06/06/2024202KB
9 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - औषध निर्माण अधिकारी06/06/2024396KB
10 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषदेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या चार संवर्गाच्या ऑनलाईन परीक्षांबाबत महत्त्वाची सूचना03/06/20242105KB
11 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद पदभरती 2023 अंतर्गत ऑनलाईन परीक्षा होणे बाकी असलेल्या उर्वरीत संवर्गाचे आय.बी.पी.एस.कंपनीकडून प्राप्त झालेले ऑनलाईन परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक22/05/2024225KB
12 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या 2024 - तात्पुरती वास्तव्य ज्येष्ठतासुची - वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक03/05/2024937KB
13 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या 2024 - तात्पुरती वास्तव्य ज्येष्ठतासुची - कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक03/05/20243601KB
14 प्राथमिक शिक्षण आर.टी.ई. २५ टक्के मोफत शाळा प्रवेश प्रेस नोट16/04/2024810KB
15 पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाच्या नियुक्ती आदेशासंबंधित शुद्धिपत्रक.16/03/2024221KB
16 कृषी विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20245584KB
17 कृषी विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.15/03/2024544KB
18 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.15/03/2024441KB
19 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20241694KB
20 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.15/03/2024395KB
21 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20243630KB
22 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20241165KB
23 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.15/03/2024222KB
24 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20241174KB
25 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.15/03/2024236KB
26 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20241824KB
27 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदाची अंतिम व प्रतीक्षा निवड यादी.15/03/2024510KB
28 पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाकरीताचे नियुक्ती आदेश.15/03/20241840KB
29 पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदाची अंतिम निवड यादी.15/03/20242316KB
30 अर्थ विभागवरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदासाठी प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम वाढीव निवड सूची15/03/2024239KB
31 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड यादीतील समाविष्ट उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्याबाबत.15/03/2024553KB
32 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्राथमिक शिक्षक भरती संबंधित जाहीर आवाहन14/03/2024411KB
33 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक13/03/2024236KB
34 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ग्रा.पा.पु./बांधकाम विभाग..12/03/2024294KB
35 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2023 -24 करिता संवर्ग निहाय हरकतीसाठी यादी.05/03/20245206KB
36 प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रीय भेट या उपक्रमांतर्गत अहमदाबाद गुजरात येथे आयोजित करण्यासाठी दरपत्र‍क मागविणेबाबत.01/03/20241112KB
37 पाणी व स्वच्छता विभागसार्वजनिक नळ पाणी पुरवठा योजनांचे एकूण ५६४३ स्त्रोतांचे रासायनिक व जैविक नमुने गोळा करणेसाठी कंटेनर खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविणेबाबत.01/03/2024360KB
38 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या लघुलेखक उच्चश्रेणी या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.29/02/2024626KB
39 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पवित्र पोर्टल मार्फत शिफारस झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी दिनांक २९-०२-२०२४ आणि ०१-०३-२०२४ रोजी कमलाबाई विसपुते इंग्लिश मिडीयम स्कूल कुवारबाव रत्नागिरी येथे होणार आहे. उमेदवारांनी मूळ कागदपत्र व दोन झेरोक्स संचासाहित उपस्थित राहावे.27/02/20242213KB
40 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची व कागदपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक सूचना.27/02/20241519KB
41 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.26/02/2024956KB
42 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2023 -24 करिता पात्र अपात्र यादी26/02/20242732KB
43 आरोग्य विभाग 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत BPHU करीता पदभरती सन 2023 -24 करिता पत्र अपात्र यादी26/02/2024574KB
44 पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.23/02/20241058KB
45 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.23/02/2024161KB
46 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या कनिष्ठ लेखाधिकारी, कनिष्ठ आरेखक व लघुलेखक उच्चश्रेणी या संवर्गाच्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.23/02/2024988KB
47 अर्थ विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ लेखाधिकारी पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.22/02/2024215KB
48 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कनिष्ठ आरेखक पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.22/02/2024704KB
49 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- वरिष्ठ सहाय्यक21/02/2024145KB
50 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ सहाय्यक21/02/20241348KB
51 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत लघुलेखक उच्च श्रेणी पदासाठी तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.20/02/2024828KB
52 पशुसंवर्धन विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- पशुधन पर्यवेक्षक16/02/2024160KB
53 बांधकाम विभाग - चिपळूण (चिपळूण/गुहागर/खेड/दापोली/मंडणगड)जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ आरेखक16/02/2024152KB
54 अर्थ विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग- कनिष्ठ लेखाधिकारी15/02/2024132KB
55 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2023 -24 करिता संवर्ग निहाय हरकतीसाठी यादी.13/02/20242082KB
56 आरोग्य विभाग 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत BPHU करीता पदभरती सन 2023 -24 करिता संवर्ग निहाय हरकतीसाठी यादी.13/02/20242576KB
57 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - लघुलेखक उच्च श्रेणी12/02/2024139KB
58 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत प्रसिध्द करणेत आलेल्या तात्पुरत्या निवड यादीतील उमेदवारांकरीता कागदपत्रे पडताळणी संदर्भात जाहिर प्रकटन.07/02/20241051KB
59 अर्थ विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.07/02/2024412KB
60 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.07/02/2024484KB
61 कृषी विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी कृषि पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.07/02/2024345KB
62 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत विस्तार अधिकारी सांख्यिकी पदासाठी कागदपत्र पडताळणीकरीता प्रवर्गनिहाय तात्पुरती अंतरिम निवड सूची.07/02/2024457KB
63 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पदभरती सन 2023 -24 करिता पात्र अपात्र यादी.02/02/20242276KB
64 आरोग्य विभाग 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत BPHU करीता पदभरती सन 2023 -24 करिता पत्र अपात्र यादी02/02/2024412KB
65 प्राथमिक शिक्षण राज्याबाहेर अभ्यास दौरा या उपक्रमांतर्गत बंगलोर येथे जि. प. शाळेतील मुलांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्याबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत18/01/2024469KB
66 आरोग्य विभाग 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत UHWC करीता पदभरती सन 2023 -24 करिता पत्र अपात्र यादी25/01/2024613KB
67 आरोग्य विभाग NHM पदभरती करिता संवर्ग निहाय हरकतीसाठी यादी23/01/20242067KB
68 कृषी विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी कृषी20/01/2024215KB
69 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी20/01/2024191KB
70 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - आरोग्य पर्यवेक्षक20/01/2024127KB
71 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - वरीष्ठ सहाय्यक लेखा17/01/2024180KB
72 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.12.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठीचे अर्जांची प्रतिक्षायादी11/01/20248993KB
73 आरोग्य विभाग 15 FC अंतर्गत UHWC व BPHU पदभरती करिता संवर्ग निहाय हरकतीसाठी यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.09/01/20241085KB
74 आरोग्य विभाग 15 Finance पदभरती सन 2023-24 जाहिरात प्रसिद्ध करणे बाबत18/12/20231458KB
75 सामान्य प्रशासनआय.बी.पी.एस.कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी दिनांक, वेळ व पद12/12/2023671KB
76 आरोग्य विभाग NHM पदभरती शुध्दीपत्रक08/12/2023138KB
77 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 जाहिरात04/12/20231012KB
78 महत्वाची माहितीग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क बाबत माहिती  
79 सामान्य प्रशासनआयबीपीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन परीक्षेसाठी प्राप्त वेळापत्रक व अद्यापपर्यंत वेळापत्रक अप्राप्त सवार्गाची माहिती.. 10/11/2023901KB
80 महत्वाची माहितीग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ बाबत माहिती  
81 महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनासाधन व्यक्तींचे नियुक्तीबाबत01/10/20233566KB
82 सामान्य प्रशासनसरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ च्या अनुषंगाने जाहीर निवेदन11/09/20233243KB
83 सामान्य प्रशासनमार्च २०१९ च्या भरतीच्या अनुषंगाने जाहीर प्रकटन11/09/20232683KB
84 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत सरळसेवा भरती पदनिहाय व प्रवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती05/09/202341KB
85 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र झाडगाव व कोंकणनगर येथील कंत्राटी पदभरती २०२३-२४ संवर्गनिहाय हरकतीसाठी यादी28/08/20235436KB
86 सामान्य प्रशासनशुध्दीपत्रक क्र. २ – जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट क संवर्गांतील रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी प्रसिध्द करणेत आलेल्या जाहिरातीतील Application Link मधील सुधारणाबाबत.25/08/20233548KB
87 महत्वाची माहितीशुद्धिपत्रक - जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट - क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिराती तील "औषध निर्माण अधिकारी " संवर्गाचे भरावयाच्या प्रवर्गाबाबत  
88 सामान्य प्रशासनशुद्धिपत्रक - जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत गट - क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिराती तील "औषध निर्माण अधिकारी " संवर्गाचे भरावयाच्या प्रवर्गाबाबत..14/08/20234901KB
89 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद, रत्नागिरी अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात जाहिरात क्रमांक:- 01/202304/08/20237800KB
90 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत दिनांक 31.07.2023 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची प्रतिक्षा यादी.02/08/202314914KB
91 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र झाडगाव व कोकणनगर येथे कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन २०२३-२४13/07/20233094KB
92 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 संवर्ग निहाय पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .28/06/20233458KB
93 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 संवर्ग निहाय पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत .26/06/20233131KB
94 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 अंतर्गत संवर्ग निहाय हरकती यादी प्रसिध्द करणेबाबत.20/06/20235015KB
95 सामान्य प्रशासनदिनांक ३१.०५.२०२३ अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण, अपात्र अर्जांची अंतिम प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करणेबाबत..01/06/20237104KB
96 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती सन 2023-24 अंतर्गत संवर्ग निहाय हरकती यादी प्रसिध्द करणेबाबत.15/06/20232304KB
97 पाणी व स्वच्छता विभागJJM अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात बह्यास्थ यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्द करून देणे बाबत15/06/20231432KB
98 आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन 2023-2419/05/2023660KB
99 आरोग्य विभाग १५ वा वित्त आयोग, राष्ट्रिय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती सन २०२३-२४04/05/20231693KB
100 सामान्य प्रशासनदिनांक ३१.०३.२०२३ अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण, अपूर्ण व अपात्र अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षायादी19/04/20236846KB
101 कृषी विभाग ०१ मेगा वॅट क्षमतेच्या प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी प्रकल्पासाठी EXPRESSION OF INTEREST सल्लागारांचे गुणात्मक तक्ता12/04/2023351KB
102 कृषी विभाग ०१ मेगा वॅट क्षमतेच्या प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी प्रकल्पासाठी EXPRESSION OF INTEREST सल्लागार नेमणेबाबत.01/04/2023403KB
103 कृषी विभाग EXPRESSION OF INTEREST EOI FOR Selection of Project Management Consultancy firm for setting up of Grid Connected unipolar tracked with seasonal tilt mechanism at Village Golap, Ratnagiri31/03/2023876KB
104 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता हरकती नंतर अंतरिम यादी09/03/20232265KB
105 प्राथमिक शिक्षण आर. टी..आई. २५ टक्के अंतर्गत प्रवेश सन २०२३-२४ जिल्हा रत्नागिरी01/03/20231024KB
106 आरोग्य विभाग आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांपैकी मंजूर पदाच्या दीड पट उमेदवारांची यादी03/03/20232764KB
107 पाणी व स्वच्छता विभागजल जीवन मिशन कार्यक्रमातंर्गत फोमशीट फलक तयार करणे व बसविणे चे दरपत्रक मागविणेबाबत01/03/20231478KB
108 महत्वाची माहितीसमाज कल्याण विभाग - जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणेकरीता अर्ज मागविणे