जाहिरात व इतर महत्वाचे

अं.क्र.विभागशीर्षकदिनांकआकारडाऊनलोड
1 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांसाठी सर्वेक्षण करणे , अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणे , तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता घेणे व कार्यारंभ आदेश निर्गमीत करणेसाठी तांत्रिक सल्ला व सहाय्य प्रदान करणे इत्यादीकामांसाठी तांत्रिक सल्लागार संस्था यांचे पॅनल तयार करणेसाठी आवेदन पत्र मागविण्याबाबत06/05/2022120KB
2 ग्रामपंचायत विभागव्हायब्रंट ग्रामसभा आणि पंचायतराज यंत्रणेमार्फत प्रस्तावित शाश्वत विकासाच्या ध्येयांची निवड22/04/20221765KB
3 प्राथमिक शिक्षण रत्नागिरी जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत रिक्त असणाऱ्या डाटा एंट्री ऑपरेटर या पदांच्या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.25/03/20222145KB
4 प्राथमिक शिक्षण सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत ICT उपक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी संगणक प्रयोगशाळांची निर्मिती करीता आवश्यक असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तु व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रक21/03/20224239KB
5 पाणी व स्वच्छता विभागस्वच्छ भारत मिशन ग्रा. टप्पा-2 अंतर्गत रत्नागिरी जिल्हयात सन 2021-22 व 2022-23 साठी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प कामाकरिता सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रके व प्रस्ताव तयार करणे, आराखडे तयार करणे, पर्यवेक्षण करणे व तांत्रिक सल्ला/ सहाय्य प्रदान करण्यासाठी संस्थेची निवड करणे.25/02/2022131KB
6 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत वर्ग १ / वर्ग २ पदावर सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंता मधून नेमणुका, ग्रामीण पाणी पुरवठा जि. प. रत्नागिरी18/02/20221858KB
7 प्राथमिक शिक्षण सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत ICT उपक्रमांतर्गत मंजूर झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी संगणक प्रयोगशाळांची निर्मिती करीता आवश्यक असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विषयक वस्तु व सेवा खरेदीसाठी दरपत्रके मागविणे.31/01/20224252KB
8 आरोग्य विभाग रत्नागिरी जिल्हापरिषद रत्नागिरी अंतर्गत परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी यांचा समुपदेशन कार्यक्रम सोमवार दिनांक 17/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वाजता आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी12/01/2022888KB
9 समाज कल्याण विभाग कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकल कलावंत वैयक्तिक व समूह/फड/ पथक संस्थांना शासकीय अर्थसहाय्य देणेबाबत07/01/20221109KB
10 सामान्य प्रशासनदिनांक 30.12.2021 रोजीचे अनुकंपा समुपदेशन अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक या संवर्गांचे नियुक्ती आदेश06/01/2022389KB
11 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 30.11.2021 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची प्रतिक्षा यादी17/12/20216207KB
12 प्राथमिक शिक्षण कंत्राटी तत्वावर शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर पद भरती01/12/2021287KB
13 महत्वाची माहितीसमाज कल्याण विभाग - जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणेकरीता अर्ज मागविणे  
14 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.8.2021 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची तात्पुरती प्रतिक्षायादी18/10/20215742KB
15 महत्वाची माहितीग्रामसेवक तात्पुरता सेवा जेष्ठता यादी 2021  
16 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणे कामाच्या निविदेचा कालावधी दिनांक 24/09/2021 ते 30/09/2021 पर्यंत वाढविणेबाबत..24/09/20211329KB
17 कृषी विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 -2207/09/2021636KB
18 कृषी विभाग ग्रामपंचायत टेंभ्ये व नळपाणी योजना वरचे टेंभ्ये ता.रत्नागिरी येथे पारेषण संलग्न सौर विद्युत संच आस्थापित करणेबाबत निविदेस मुदतवाढ देणेबाबत दिनांक ०९/०९/२०२१ ते १४/०९/२०२१09/09/20211123KB
19 आरोग्य विभाग कंत्राटी तत्वावर एमबीबीएस/बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी पद भरती03/08/2021871KB
20 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागजिल्हा परिषद रत्नागिरी, अंतर्गत जलजीवन मिशन करिता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून कंत्राटी अभियंता स्थापत्य नेमणे02/07/20211338KB
21 सामान्य प्रशासनरत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे वकील पॅनेल गठीत करणेसाठी जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत06/05/2021356KB
22 प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 10.10.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतिम यादी10/10/20204860KB
23 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.08.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची सुधारित अंतरिम यादी.18/09/20209539KB
24 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत दिनांक 31.07.2020 अखेर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेसाठी प्राप्त झालेल्या परिपुर्ण, अपुर्ण व अपात्र अर्जांची अंतरिम यादी01/08/20209454KB
25 सामान्य प्रशासनजिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया, बदलीपात्र शिक्षक याद्या आणि रिक्त पदे01/08/2020248KB
26 महत्वाची माहितीविस्तार अधिकारी पंचायत संवर्गाची दि. 01.01.2021 अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी  
27 महत्वाची माहितीग्रामविकास अधिकारी संवर्गाची दि. 01.01.2021 अखेरची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी